Biz hakda

Ningbo Getter Electronics Co., Ltd. 2010-njy ýylda döredildi. Biz esasan eksporta gönükdirilen we içerki satuw, dizaýn, ösüş, önümçilik we önümçilik bilen meşgullanýan senagat we söwda toplumlaýyn kärhana. Soňky 10 ýylda Ningbo Getter Electronics Co ., Ltd täze ýokary hilli önümleri yzygiderli dizaýn etmek we ösdürmek arkaly çybynlardan goraýan we mör-möjeklerden goraýan medeniýetiň ýaýradyjysyna öwrüldi. Biziň kompaniýamyzda 150-den gowrak işgär, 8 gözleg we 24 satyjy işgär bar.Kompaniýamyzda 2 magistr derejesi, 16 bakalawr işgäri bar. Işgärlerimiziň ortaça ýaşy 26 ýaş. Biziň kompaniýamyzyň meýdany 4000 inedördül metrden gowrak. Mundan başga-da, SIEMENS, FUJI, YAHAMA we beýleki ösen ýerüsti daglarymyz bar . garramaga garşy usullar.

+
köp ýyllyk tejribe
+
işgärleri
+
㎡ zawod binasy
+
önümçilik liniýalary

Elektronika pudagynda Getter Electronics Co., Ltd dizaýn, marketing we önümçilik ukybynyň aç-açan artykmaçlyklaryna eýedir. Biziň kompaniýamyz dünýäniň 30-dan gowrak ýurdunda 1000-den gowrak müşderi bilen gowy iş gatnaşyklaryny saklaýar. Biz çybyny iň köp eksport ediji bolduk. Hytaýda zyýanly we aromaterapiýa. Biziň kompaniýamyzyň CE, ROHS, FCC, ETL we 200-den gowrak şahadatnamasy. Biz iri supermarketler, hassahanalar, ammarlar, elektrik kompaniýalary we Hytaýda ene we çagalar dükanlary bilen uzak möhletleýin dostlukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk. .

Baş direktoryň aýtmak isleýän zady:

Kompaniýa işgärler üçin rahat, sazlaşykly, bäsdeşlik we innowasiýa atmosferasyny döreder. Biz her kimiň potensial iş ukybynyň mümkinçiligini artdyrmaga kömek edip biljek ähli kompaniýanyň we şahsyýetleriň has gowy işlemegine ymtylýarys. Güýçli bolmalydyrys döredijilik, işlemek we yzygiderli täzelik etmek. employeeshli işgärler täze ösüş düşünjelerini döreder, ykdysady ösüş usullaryny täzelär, kompaniýanyň korporatiw medeniýetini baýlaşdyrar we kämilleşdirer we oňyn pikir, açyk pikir we gowy iş garaýşy bilen özboluşly korporatiw ruh döreder diýip umyt edýärin. Şeýlelik bilen, kompaniýanyň giňişleýin bäsdeşlige ukyplylygyny yzygiderli ýokarlandyryp, kompaniýamyzy has uly we güýçli edip bileris.Biziň kompaniýamyz bilen uzak möhletli we özara peýdaly hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.

Kompaniýanyň medeniýeti

Wezipe:
Elektron dostlukly önümler durmuşyňyzy gowulaşdyrýar.

Görüş:
Öý hojalygynyň iň täze önümleriniň lideri!

Gymmatlyklar:
Minnetdarlyk, kämillik, ýeňiş gazanmak.