Sorag-jogap

Aromaterapiýa enjamynyň hyzmat ömri näçe wagt dowam eder?

Hyzmat ömri, adatça, atomizatoryň ulanylyşyna baglydyr.Şereketimiziň atomizatorynyň hyzmat möhleti 8000 sagada çenli.

Suw ýok wagty awtomatiki öçermi?

Hawa, bolar.

Aromaterapiýa enjamy bilen nemlendirijiniň arasyndaky tapawut
a.Aromaterapiýa enjamy adatça adapter, nemlendiriji bolsa USB.
b.efir ýagyny aromaterapiýa enjamyna goşup bolýar, nemlendiriji bolsa edip bilmeýär.
c.Aromaterapiýa enjamy atomlaşdyryjy kagyzy titremek arkaly inçe duman döredýär we nemlendiriji fanatyň üsti bilen dumany çykarýar.
Mugt nusgalar berip bilersiňizmi?

Mugt nusgalar bilen köne müşderä hyzmat edýäris, ýöne iberiş bahasy köne müşderide.Täze müşderiler nusga we ýük daşamak üçin töleg tölemeli, köp sargyt eden bolsaňyz, nusga tölegleri yzyna gaýtarylar.

Gaplaýyş materiallaryny özleşdirmek üçin talap näme?

1000 toplum we ondan ýokary önümler.

LOGO nusga üçin düzülip bilnermi?

Hawa, ýöne özleşdirmek tölegi üçin tölemeli, köp sargyt eden bolsaňyz, gümrük tölegi yzyna gaýtarylyp bilner.

Elektron mör-möjeklerden goranmak adam bedenine zyýanlymy?

No.ok.

Elektron mör-möjeklerden goranmak näçe wagtlap işleýär?

Dürli ulanyş gurşawyna görä, täsirli döwür hem başga.Umuman, 1-4 hepde täsirli bolýar.

Elektron mör-möjeklerden goramagyň täsirli diapazony haýsy?

Dürli modellere we funksiýalara görä, ulanylyş aralygy hem başga.Pes güýji on inedördül meýdandan, ýokary güýç onlarça ýa-da ýüzlerçe inedördül metre ýetip biler.

Elektron mör-möjeklerden goraýan serişdäni nirede ulanyp bolar?

Otag, myhman otagy, ofis, hassahana, ammar, myhmanhana, ammar, ussahana we ş.m.

Elektroniki zyýan beriji haýsy zyýan berijiler kowup biler?

Alakalar, tarakanlar, çybynlar, möýler, garynjalar, garynjalar, ýüpek gurçuklary we ş.m.

Elektron serişdeleri zyýan berijileri nädip kowýar?

Syçanlaryň eşidiş ulgamy we nerw ulgamy elektromagnit tolkunlar we ultrases tolkunlary bilen gyjyndyryldy, bu bolsa özlerini oňaýsyz duýýardy we wakadan gaçdy.

Mugt nusgalar barmy?

Köne müşderileriň nusgalary mugt bolup biler, ýöne ýük alyjy tarapyndan göterilmeli.Täze müşderiler nusga we ýük daşama tölegini tölemeli, ýöne partiýa sargydy mugt bolup biler.

Näçe mukdarda gaplama materiallary düzülip bilner?

1000-den gowrak önüm.

Nusgalaryň nyşany düzülip bilnermi?

Hawa, ýöne özleşdirmek tölegini tölemeli.Köpçülikleýin tertipleşdiriş töleg tölegini yzyna gaýtaryp biler.