Önümler

 • Babel diňi Aroma Nebulizer - Suwsyz efir ýagy diffuzeri

  Babel diňi Aroma Nebulizer - Suwsyz efir ýagy diffuzeri

  • Cold Sowuk howa diffuziýa tehnologiýasy】
  • 【Super asuda, gijeki yşyk】
  • Water Suw ýok, Mess ýok】
  • Per Iň oňat sowgat】
 • 2023 USB gyzgyn satuw alawy wulkan aroma diffuzer howa nemlendiriji öý ofis DC-8830A

  2023 USB gyzgyn satuw alawy wulkan aroma diffuzer howa nemlendiriji öý ofis DC-8830A

  • Ive Döredijilik aromaterapiýa nemlendiriji】 Flame nemlendiriji howa arassalaýjylary, guraklygy ýok etmek we gurak deri, dodaklar we sinuslar bilen kömek etmek, size täze, rahat gurşaw bermek üçin howanyňyza çyglylyk goşmak üçin salkyn duman nemlendiriji bolup biler;basyşy, keýpiňi sazlamak üçin rahatlandyryjy gije çyrasydyr
  • Ique Üýtgeşik simulýasiýa ýalyn çyra dizaýny intelligent Akylly LED yşyk bilen sowuk dumanyň utgaşmasy, ýangyn bilen gurşalan ýylylygy duýýan ýalyn effektini döredýär.Aýratynam gyşda ulanmak üçin amatlydyr.Üç ýalyn reesimini (sary, gök, gyrmyzy) saýlap bilersiňiz.Ameangynyň reňkini üýtgetmek üçin ýagtylyk düwmesini basyň, dumany açmak / öçürmek üçin duman düwmesini basyň
  • Ame Alawly efir ýagy diffuzeri the Ysyň üýtgeşik bolmagy üçin otdan 2-3 damja efir ýagyny (goşulmaýar) goýup bilersiňiz, otaga romantik atmosfera goşýar.Öýüňiziň howasynyň we atmosferasynyň hilini gowulaşdyrmak, çilimiň ysyny ýapmak we maşgalaňyzy aşa gurak howadan goramak üçin ulanyň
  • 【Gowy uky】 Nemlendirijiniň kuwwaty 200ml, 6-8 sagat dowam edip biler;Suw gutaranda awtomatiki usulda ýapyljak awtomatik öçürmek funksiýasy bilen gelýär.Suwsuz awto-dizaýn, ýatanda has ygtybarly, ýatylýan otaglarda amatly atmosfera döredýär
  • 【Geň galdyryjy we amaly sowgat Room Otagymyzyň nemlendirijisi gyşyň guraklygyny netijeli ýeňilleşdirýär, işleýärkäňiz rahat, ýumşak atmosfera döredýär, dynç alýarsyňyz, uklaýarsyňyz, SPA, YOGA we ş.m.Aromaterapiýany gowy görýän ýa-da aromaterapiýa bejergisinden peýdalanyp bilýän maşgala we dostlaryňyz üçin hakykatdanam ajaýyp sowgat
 • Ameagtylyk çyrasy bilen efir ýagy diffuzeri 7 LED sowuk duman nemlendiriji Howpsuzlygy goramak asuda diffuzorlary

  Ameagtylyk çyrasy bilen efir ýagy diffuzeri 7 LED sowuk duman nemlendiriji Howpsuzlygy goramak asuda diffuzorlary

  • IF DIFFUSER & HUMIDIFIER home Öý üçin bu ýalyn diffuzor nemlendiriji, aromaterapiýa efir ýagy diffuzeri we salkyn duman nemlendiriji hökmünde ulanylyp bilner.Dinönekeý nemlendirijiler hoşboý ysly suwy garyşdyryp bilmeýärler, ýöne howa nemlendirijimiz suwy we efir ýaglaryny kiçijik molekulýar toparlara öwürmek we howpsuz ultra-inçe duman öndürmek üçin atomizasiýa tehnologiýasyny ulanýar, ýadawlygy we dynçlygy aýyrmak üçin halaýan aromaterapiýa ýagyňyzdan birnäçe damja goşup bilersiňiz, gury derini nemlendirmek, howanyň hilini gowulaşdyrmak, durmuşy has rahatlandyrmak.
  • IM SIMULATED FLAME EDEBIAmeangyn effektli yşyklar, duman döredijisi 2 sany ýangyn reesimi “ýangyn” we “tüýkürmek” bilen birleşip, saýlamak üçin diňe nemlendiriji funksiýany ulanyp bilersiňiz.
  • 【Ygtybarly ýokary hil air Howa diffuzeri howpsuz we ekologiýa taýdan arassa PP we ABS materialdan, güýçli we çydamly.Gurlan taýmer funksiýasy, 2 taýmer düzmek tertibi: 2 sagat / 8 sagat, wagt gutaranda, ýangyç diffuzeri awtomatiki öçüriler.Bu göçme ýag diffuzeri takmynan 12-36 sagat pürküji wagty, üznüksiz pürküji (12 sagat), aralyk pürküji (36 sagat) 360 ml suw saklap biler, bu size amatly pürküji synagyny üpjün eder.
  • 【Sessiz we awtomatik öçürmek smart Akylly tok öçürmek funksiýasynda gurlan bu nemlendiriji, suw ýetmezçiligi ýüze çykanda awtomatiki işlemegini bes eder, uzak wagtlap ulanylsa-da howpsuz we ygtybarly eder.Şeýle hem çagasy bolan maşgalalar üçin ynam bilen ulanylyp bilner.Efir ýaglary üçin bu diffuzorlar 36dB-den pes, sessiz, sessiz, işiňize zyýan bermeýär, uklaýar we keýpiňizi köşeşdirýär, asuda we rahat wagt geçirýär.
  • RE ULY SOWGAT】 Bu göçme diffuzor göçme we köpugurly ulanylyşy, halaýan efir ýagyňyzyň ysyny otagy doldurmak üçin aromaterapiýa efir ýagy diffuzeri hökmünde ulanylyp bilner, şeýle hem howanyň hilini ýokarlandyrmak üçin nemlendiriji hökmünde ulanylyp bilner.Okamak, uklamak, işlemek, sport bilen meşgullanmak ýa-da ýoga etmek üçin ajaýyp ýoldaş, şeýle hem dostlaryňyza, maşgalaňyza we ýakynlaryňyza iň gowy sowgat, olary gurak howadan uzaklaşdyryň we dynç alyň.
 • Ameangyn howa diffuzeri wulkan aroma diffuzer ultrases ýagy diffuzeri 360mL awto-öçürmek goragy -DC8710

  Ameangyn howa diffuzeri wulkan aroma diffuzer ultrases ýagy diffuzeri 360mL awto-öçürmek goragy -DC8710

  Bu element hakda

  Wulkan re modeimi we ýalyn re modeimi bar, wulkan rejesi meduza ýaly tüsse çykarar, ýalyn re modeimi ýangyn effektini simulasiýa etmek üçin LED çyralary bilen işlär.Iki rejäniň hem gaty gowy wizual täsiri bar

  Diffuzerimizde 30 desibelden ybarat aşa ümsüm iş gurşawy bar, bu sizi köşeşdirmäge, stresden dynmaga we ukyňyzyň hilini ýokarlandyrmaga kömek edýär.Gurlan akylly çipiň kömegi bilen howa diffuzeri suw ýetmezçiligi bolanda awtomatiki usulda işini bes eder we ony gaty ygtybarly we ygtybarly eder.

  Dumanyň hilini we howanyň hilini ýokarlandyrmak üçin çüýrän we ýaýradylan suw dumanyny bir topbakda beýik ýere ibermek üçin iň ösen tolkun diffuziýa tehnologiýasyny kabul ediň.

 • Ameangyn dumanly nemlendiriji aromaterapiýa bilen aroma diffuzeri

  Ameangyn dumanly nemlendiriji aromaterapiýa bilen aroma diffuzeri

  Elektrik üpjünçiligi tertibi: DC 5V 2A
  Kuwwaty: 5W
  Material: ABS + PP
  Suw çüýşesiniň kuwwaty: 250ml
  Duman çykarylyşy: 15-20ml / H.
  Spreý wagty: 2H / 4H / ON
  Uly duman we ownuk duman tertibi
  Suwsyz elektrik togunyň awtomatiki goragy

 • Gimalaý duz daşlary bilen ýangyn kamin aroma diffuzeri

  Gimalaý duz daşlary bilen ýangyn kamin aroma diffuzeri

  ower tertibi: DC5V 1A
  Kuwwaty: 4.5W
  Material: ABS + PP
  Suw çüýşesiniň kuwwaty: 200mL
  Duman göwrümi: sagatda 15-20ml
  Goşulan esbaplar: USB kabeli, gollanma
  Açyk reňk: öýkünýän alaw çyrasy

 • Aroma efir ýagy diffuzeri 200ml Ultrasonik sowuk duman

  Aroma efir ýagy diffuzeri 200ml Ultrasonik sowuk duman

  Elektrik üpjünçiligi: ac100-240v 50 / 60hz DC24V 500mA
  Kuwwaty: 12 wt
  Tankyň göwrümi: 200mL
  Duman çykyşy: 20-30ml / sag
  Sesiň bahasy: ≤36dB
  Haryt materialy: ABS + PP
  Garnituralary öz içine alýar: adapter, gollanma

 • 120ml efir ýagy diffuzeri demir kristal aromaterapiýa diffuzeri

  120ml efir ýagy diffuzeri demir kristal aromaterapiýa diffuzeri

  Ningbo Getter efir ýagy diffuzorlaryny öndürmekde ýöriteleşendir.

  Güýçli dizaýn toparymyz bar, markanyň ösüş prosesinde täzelenmegi dowam etdirýäris.

  Materiallaryň, şekilleriň we funksiýalaryň dürlüligi markany güýçlendirýär.

  Täzelik bilen bir hatarda önümleriň, önümleriň hilini ýokary hilli materiallar we ajaýyp tehnologiýa bilen seresaplylyk bilen öndürilmegini üpjün edýäris, ýokary hilli önümler markanyň ynamyny üpjün edýär.

 • 7 ultramelewşe Aroma Diffuzer ýagy agaç bazasy aromaterapiýa 7 reňkli Light DC-8825

  7 ultramelewşe Aroma Diffuzer ýagy agaç bazasy aromaterapiýa 7 reňkli Light DC-8825

  • Ajaýyp dizaýn: Ajaýyp agaç dänesi bilen enjamymyz diffuzor hökmünde ulanylyp bilner, ýöne ýaşaýyş otagyňyzda bezeg hökmünde görkezilip bilner, käbir efir ýaglary goşular, bu sizi stresden halas eder.
  • Uly kuwwat: Ony nemlendiriji hökmünde hem ulanyp bilersiňiz.
  • Amatly ýyly gije çyrasy: Softumşak ýyly yşyk köşeşdiriji we romantik atmosfera döredýär.Çyra ýakmak üçin "ÇYRY" düwmesini basyň.
  • Pyşyrdy-asuda ultrases tehnologiýasy: Ulanylan ultrases tehnologiýasy, ýary gije gowy uklap bilersiňiz.Gurak gyş aýlarynda gury deriniň öňüni alyň.Livingaşaýyş ýeriňizi nemlendiriň we ýokary hilli durmuşa alyp bararsyňyz.
  • Taymer sazlamasy we dürli ýalňyş tertibi: Wagty saýlap bilersiňiz.Duman re modeimi üçin 7 sany ýagtylyk keýpinden lezzet almak üçin ýagtylyk re modeimini hem saýlap bilersiňiz.
 • Efir ýagy diffuzeri, 400ml agaç däneli aromaterapiýa diffuzeri Ultrases sowuk duman nemlendiriji, suwsyz DC-8235

  Efir ýagy diffuzeri, 400ml agaç däneli aromaterapiýa diffuzeri Ultrases sowuk duman nemlendiriji, suwsyz DC-8235

  • Ajaýyp dizaýn: Ajaýyp agaç dänesi bilen enjamymyz diffuzor hökmünde ulanylyp bilner, ýöne ýaşaýyş otagyňyzda bezeg hökmünde görkezilip bilner, käbir efir ýaglary goşular, bu sizi stresden halas eder.
  • Uly kuwwat: Düzüjimiziň 400ml kuwwaty bar.Pes duman re 15iminde 15 sagada çenli işläp biler.Şeýle hem nemlendiriji hökmünde ulanyp bilersiňiz.
  • Amatly ýyly gije çyrasy: Softumşak ýyly yşyk köşeşdiriji we romantik atmosfera döredýär.Çyra ýakmak üçin "ÇYRY" düwmesini basyň.
  • Pyşyrdy-asuda ultrases tehnologiýasy: Ulanylan ultrases tehnologiýasy, ýary gije gowy uklap bilersiňiz.Gurak gyş aýlarynda gury deriniň öňüni alyň.Livingaşaýyş ýeriňizi nemlendiriň we ýokary hilli durmuşa alyp bararsyňyz.
  • 4 Taymer sazlamasy we dürli duman tertibi: Işleýän wagtyny 1H / 3H / 6H we üznüksiz re withim bilen saýlap bilersiňiz.Duman re modeimi üçin ýokary duman re modeimini we pes duman re modeimini saýlap bilersiňiz, enjam ýokary duman re modeiminde 10 sagat, pes duman re 15iminde 15 sagat işläp biler.
 • ýakymly sogan, ultrases nemlendiriji ysly diffuzor OEM nemlendiriji USB-DC-8220

  ýakymly sogan, ultrases nemlendiriji ysly diffuzor OEM nemlendiriji USB-DC-8220

  • Doly bukja - Essence Diffuser, iň soňky saglyk üçin efir ýaglaryny atomlaşdyrmak üçin sungat tolkunynyň diffuziýa tehnologiýasynyň ýagdaýyny ulanýar.Essence diffuzeri 14 dürli ýagtylyk kombinasiýasy üçin iki intensiwlik sazlamasy bilen 7 daşky gurşaw ýagtylyk reesimini öz içine alýar.Şeýle hem, taýmer sazlamalaryny we pes suw derejesi üçin amatly awtoulag ýapmak aýratynlygyny öz içine alýar.Eser, owadan çap edilen agaç däne dizaýny bilen BPA mugt plastmassadan ýasalýar.
  • Tebigatyň isleýşi ýaly gowşurylan gadymy bejergiler - Efir ýaglarymyz, Fransiýanyň lawanda we Awstraliýadan çaý agajy ýaly dünýäniň dürli sebitlerinden alnan ýokary hilli ösümliklerden peýdalanylýar.Häzirki zaman ýylylygy az diffuzerimiz, bu ösümlik ýaglarynyň bejeriş aýratynlyklaryny häzirki zaman ultrases tolkunlaryny ulanyp, ýaglary ýylylyk bilen ýakmagyň ýerine atomlaşdyrmak üçin niýetlenen tebigat hökmünde berýär.Biziň ýaglarymyzda goşundylar ýa-da arzan doldurgyç ýaglary ýok.
  • Goşundylar ýa-da doldurgyçlar ýok - ýaglarymyzy döretmekde düýbünden nol arzan goşundylar ýa-da doldurgyçlar ulanylmaýar.Localerli hasyly ulanýarys (mümkin boldugyça) .Bu has köp wagt alýar, ýöne daşky gurşaw üçin has gowy we has gowy efir ýagyny döredýär.Ösümligiň hasylyna baglylykda bug arassalamak we sowuk press ýaly dürli gazyp alyş amallaryny ulanýarys.
  • Gutydaky zatlar - ultrases ses diffuzeri, USB tok kabeli we gollanma.
 • Agaç halta şekilli ultrases sesli howa howa diffuzeri DC / 8357 öý / ofis üçin gowy bezeg

  Agaç halta şekilli ultrases sesli howa howa diffuzeri DC / 8357 öý / ofis üçin gowy bezeg

  Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý
  Marka ady: Getter
  Model belgisi: DC-8357
  Kuwwat (W): 14
  Naprýa .eniýe (V): 24
  Kepillik: 1 ýyl
  Programma: Myhmanhana, öý hojalygy, ýapyk diffuzer, otag diffuzeri
  Awtomatlaşdyryş derejesi: sagatda 25ml
  reňk Görnüşleri: ak
  Önümiň ady: Ultrasonik nemlendiriji
  Funksiýa: rahatlandyryjy bejergi
  Material: ABS + PP + bug agajy + ýüp
  Aýratynlygy: Lýuks
  Hil: 100% QC pass
  Açar söz: üýtgeşik

   

123456Indiki>>> Sahypa 1/37