Marka

2010-njy ýylda Gavin Ningbo Getter-i esaslandyrdy.

Gawin gülleri köpeltmegi halaýar, ýöne gülleriniň syçanlar tarapyndan ýok edilýändigini görenden soň.Şeýdip, bazardan zyýan berijileri satyn aldy we işlemeýändigini gördi.Zyýan berijiler bilen baglanyşykly ähli meseleleri çözmek üçin hakykatdanam peýdaly syçanjygy ýok etmek we ösdürmegi ýüregine düwdi.Gawiniň itini şeýle bir gowy görýändigini, dizaýn edilen zyýan berijilerden köpüsiniň öý haýwanlaryna we çagalaryna hiç hili täsiri ýokdugyny bellemelidiris.

Kompaniýa 2019-njy ýylda Hytaýda hytaý repelleriniň iň gowy on markasyna eýe boldy.

2016-njy ýylda ýakymly diffuzorlary we nemlendirijileri dizaýn etmek we öndürmek üçin Ningbo Excellent şahamçasy döredildi.
Täze we amatly önümleri döretmegiň güýji bolan häzirki zaman adamlarynyň durmuş derejesine bolan islegleri ýokarlanýar.
Şu wagta çenli 500-den gowrak önüm öndürdik we öndürdik.

Örän oňat adam bolmak, Has gowy zat etmek!

Bu söz, baş müdirimiz Gawiniň şygary, häzirki wagtda kompaniýanyň umumy görkezmeleri.
Biziň bahamyz “Önüm häsiýet we hil biziň medeniýetimizdir”!
Size iň täze dizaýny we iň ýokary hilli we iň gowy hyzmaty hödürlemegi kepillendirýäris.