Habarlar

 • Gyş günlerinde Flame Aroma diffuzorlarynyň berk maslahaty!

  Gyş günlerinde Flame Aroma diffuzorlarynyň berk maslahaty!

  Gyş günlerinde Flame Aroma diffuzorlarynyň berk maslahaty!Gyş gelende, daşarda howa sowuk bolýar.Şonuň üçin bu wagta çenli özüňizi ýyly duýmak üçin ýalyn ysly diffueri açyp bilersiňiz.Oňa alawly ys diffuzeri diýýäris, bu hakyky alaw däl!Barmaklaryňyza zyýan bermez.Duman ...
  Koprak oka
 • Nemlendiriji we ysly diffuzeri nädip dogry ulanmaly?

  Nemlendiriji we ysly diffuzeri nädip dogry ulanmaly?

  Bazardaky dürli modelleriň we bahalaryň nemlendirijileri we ys diffuzorlary deň däl.Nemlendirijiler we hoşboý ys berijiler satyn alnanda, resmi kanallar arkaly resmi öndürijilerden önüm satyn almaga synanyşmaly we hil barlag şahadatnamasynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlamaly....
  Koprak oka
 • Ysly diffuzor üçin haýsy efir ýaglary ulanylýar

  Ysly diffuzor üçin haýsy efir ýaglary ulanylýar

  Has amatly öý gurşawyny döretmek üçin köp adam jaýy ýeňil atyr atmosferasynda saklamak üçin hoşboý diffuzor satyn almagy saýlar.Şeýle-de bolsa, köp adam köplenç ysly diffuzor satyn alýardy, ýöne köplenç aromaterapiýa efir ýagyny nädip satyn almalydygyny bilmeýärdi.Haýsy efir ýaglary ...
  Koprak oka
 • Esasy nebit diffuzerini ulanmagyň artykmaçlyklary näme?

  Esasy nebit diffuzerini ulanmagyň artykmaçlyklary näme?

  Aroma diffuzer dynç alyş ömri, Näme üçin hoşboý ysly diffuzor dynç alyş durmuşy üçin örän amatly, aşakdaky artykmaçlyklary bar 1. Olar keýpiňizi gowulaşdyrmaga kömek edýär Esasy ýaglar keýpiňize we beýni himiýaňyza oňyn täsir edýär.Lawanda ýagy ýaly käbir efir ýaglary gowy öwrenilýär we kno ...
  Koprak oka
 • Gyşda nemlendiriji ulanmagyň 5 sebäbi

  Gyşda nemlendiriji ulanmagyň 5 sebäbi

  Sowuk howa ýakynlaşanda, termostata tarap barmak hakda pikir edip bilersiňiz.Justöne diňe bir çykdajy edip biljek çykdajylar däl.Merkezi ýyladyşyňyz içerde otag temperaturasyny ýokarlandyrýarka, birneme peselip bilýän guradyjy howany döredýär.Ine, nemlendiriji ...
  Koprak oka
 • Bedatylýan otaga salmak üçin aromaterapiýa uklamaga kömek edýär?

  Bedatylýan otaga salmak üçin aromaterapiýa uklamaga kömek edýär?

  Bedatylýan otaga salýan haýsy aromaterapiýa uklamaga kömek edýär bed bedatylýan otaga salmak üçin efir ýaglary, uklamaga kömek etmek üçin lilak, çigildem, orkide, hrizantema we ş.m. maslahat berýäris.1. Kirpik aromaterapiýasy: Kirpik gülü, temperaturanyň üýtgemegini azaltmaga täsir edýän ýyly derman görnüşine degişlidir, ...
  Koprak oka
 • Iň yssy tendensiýa-alaw howa diffuzeri wulkan aroma diffuzeri ultrases ýagy diffuzeri 360mL

  Iň yssy tendensiýa-alaw howa diffuzeri wulkan aroma diffuzeri ultrases ýagy diffuzeri 360mL

  “Flame Air Diffuser Wulkan Aroma Diffuser Ultrasonik Oil Diffuser 360mL Öý, Ofis ýa-da ogaoga, Sport zaly 【Wulkan rejimi we ýalyn rejimi üçin awtomatiki öçürmek vol Wulkan re modeimi we ýalyn rejesi bar, wulkan rejesi meduza ýaly tüsse çykarar, ýangyn rejesi işlär simulirlemek üçin LED yşyklar bilen ...
  Koprak oka
 • Nemlendirijiniň birnäçe funksiýasy

  Nemlendirijiniň birnäçe funksiýasy

  Näme üçin nemlendiriji gerek?Kondisionerli we gyzdyrylan otaglarda uzak wagtlap dursaňyz, gury ýüzi, gury dodaklary, gury elleri alarsyňyz we statiki elektrik toguny bozarsyňyz.Guraklyk oňaýsyz, saglyga zyýanly we demgysma we t ... ýaly dürli dem alyş ýokançlyklaryna sebäp bolup biler.
  Koprak oka
 • Aroma diffuzorynyň jikme-jik satyn alyş endikleri

  Aroma diffuzorynyň jikme-jik satyn alyş endikleri

  Efir ýagynyň we dumanly suw dumanynyň ysy bilelikde bolanda, dynç alyş wagty başlanar.Uly dem alyň, dynç alyň we duýgur syýahata taýynlaň.Kislorod maşynynyň wekilleri diňe bir hoşboý ys däl, eýsem durmuş däp-dessurlaryny hem görkezýär.Basyşdan dynmak isleseňiz, t ...
  Koprak oka
 • Artifakt ýa-da gizlin howp?Nemlendirijiniň töweregindäki şübheleri aýyryň

  Artifakt ýa-da gizlin howp?Nemlendirijiniň töweregindäki şübheleri aýyryň

  Demirgazykda merkezi ýyladyş ýa-da günortada elektrik pol bilen ýyladyş we kondisioner nukdaýnazaryndan gyşda ýyladyş desgalary içerdäki howany az-az guradar, şonuň üçin nemlendirijiler köp maşgala üçin möhüm öý enjamlaryna öwrüldi.Şeýle-de bolsa, nemlendirijiler baradaky käbir talaplar m ...
  Koprak oka
 • Täze önüm alaw diffuzeri

  Täze önüm alaw diffuzeri

  Aroma diffuzeri diňe bir öýümizi hoşboý ysly molekulalardan doly edip bilmez, eýsem “hoşboý ysly jaýyň” ideal ýaşaýyş gurşawyna hem ýetip biler.Oftenygy-ýygydan dogry efir ýagyny saýlaýarys.Aroma diffuzor maşynyny gaýtadan işlemek arkaly adamlar ukynyň hilini ýokarlandyryp bilerler ...
  Koprak oka
 • Aroma diffuzerini nädip ulanmaly we ys diffuzerini saklamaly

  Aroma diffuzerini nädip ulanmaly we ys diffuzerini saklamaly

  Aroma diffuzerini nädip ulanmaly boş ysyňy saklamak di ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/17