Kompaniýanyň taryhy

 • Kompaniýanyň satuw topary 24 adama ýetdi.Kompaniýa özara peýdalylyk we ýeňiş gazanmak ýörelgesine eýerdi we köp platformalarda köp modally hyzmatdaşlyk usulyny durmuşa geçirdi.
  2018-2019-njy ýyllarda
  Kompaniýanyň satuw topary 24 adama ýetdi.Kompaniýa özara peýdalylyk we ýeňiş gazanmak ýörelgesine eýerdi we köp platformalarda köp modally hyzmatdaşlyk usulyny durmuşa geçirdi.
 • Kompaniýanyň söwda bölümi döredildi.Köp kanally hyzmatdaşlygyň üsti bilen söwda bölümi daşary ýurt bazarlaryna üstünlikli girdi we müşderileriň ykrar etmegine eýe boldy.
  2017-nji ýylda
  Kompaniýanyň söwda bölümi döredildi.Köp kanally hyzmatdaşlygyň üsti bilen söwda bölümi daşary ýurt bazarlaryna üstünlikli girdi we müşderileriň ykrar etmegine eýe boldy.
 • Kompaniýamyz 200-den gowrak önüm öndürdi we köp önüm gyzgyn satuw boldy.
  2016-njy ýylda
  Kompaniýamyz 200-den gowrak önüm öndürdi we köp önüm gyzgyn satuw boldy.
 • Köp söwdagärler bilen hyzmatdaşlyk etdik we satuwlar 50 milliondan geçdi.
  2015-nji ýylda
  Köp söwdagärler bilen hyzmatdaşlyk etdik we satuwlar 50 milliondan geçdi.
 • Kompaniýa ussahanada ýerleşmek üçin 6 awtomatlaşdyrylan ýokary tizlikli SMT ýerleşdiriş enjamyny we 3 awtomatlaşdyrylan gurnama liniýasyny satyn aldy.Önüm satuwlaryndan biri, iň uly elektron söwda platformasy bolan taobao-da birinji ýerde durýar.
  2014-nji ýylda
  Kompaniýa ussahanada ýerleşmek üçin 6 awtomatlaşdyrylan ýokary tizlikli SMT ýerleşdiriş enjamyny we 3 awtomatlaşdyrylan gurnama liniýasyny satyn aldy.Önüm satuwlaryndan biri, iň uly elektron söwda platformasy bolan taobao-da birinji ýerde durýar.
 • Aromaterapiýa we nemlendiriji önümler çykdy.Mundan başga-da, öndürijilik we daşky görnüş müşderiler tarapyndan ýokary baha berildi.
  2013-nji ýylda
  Aromaterapiýa we nemlendiriji önümler çykdy.Mundan başga-da, öndürijilik we daşky görnüş müşderiler tarapyndan ýokary baha berildi.
 • Ultrases hereketlendiriji önümleri üstünlikli işlenip düzüldi we bazara çykaryldy.Şol ýylda kompaniýamyz OEM önümçilik kuwwatyna eýedir we müşderilere önüm öndürmäge özbaşdak kömek edip biler.
  2012-nji ýylda
  Ultrases hereketlendiriji önümleri üstünlikli işlenip düzüldi we bazara çykaryldy.Şol ýylda kompaniýamyz OEM önümçilik kuwwatyna eýedir we müşderilere önüm öndürmäge özbaşdak kömek edip biler.
 • Kompaniýa 2010-njy ýylyň 24-nji sentýabrynda döredildi.
  2010-njy ýylda
  Kompaniýa 2010-njy ýylyň 24-nji sentýabrynda döredildi.