Gyşda nemlendiriji ulanmagyň 5 sebäbi

Sowuk howa ýakynlaşanda, termostata tarap barmak hakda pikir edip bilersiňiz.

Justöne diňe bir çykdajy edip biljek çykdajylar däl.Merkezi ýyladyşyňyz içerde otag temperaturasyny ýokarlandyrýarka, birneme peselip bilýän guradyjy howany döredýär.Bu ýerde anemlendiriji- howada çyglylygy goşmak üçin döredilen enjam - kömek edip biler.Öýüňizde nemlendirijiniň size we maşgalaňyza nähili kömek edip biljekdigini we ýakynda haýsy modelleri synagdan geçirendigimizi we gözden geçirendigimizi bilmek üçin okaň.

71CFwfaFA6L._AC_SL1500_

1. Derini, dodaklary we saçlary nemlendirýär

Gyşda deriňiziň has berk, guradyjy ýa-da gyjyndyryjy duýýandygyny gören bolsaňyz, munuň emeli gyzdyrylan otaglarda içerde bolmagy sebäpli bolup biljekdigini eýýäm sagatlap gören bolmagyňyz mümkin.Howa gurak bolanda deriňizden we saçyňyzdan çyglylyk çykarýar.Nemlendiriji çyglylygy çalşyp, derini we saçlary has ýumşak duýup biler.Şeýle-de bolsa, çyglylyk ýokary bolanda saçyňyz doňmaga meýilli bolsa, seresap boluň.Gurak gözler bilen göreşseňiz, esasanam günüň dowamynda kompýutere seredýän bolsaňyz, nemlendiriji (yzygiderli ekran arakesmeleri bilen birlikde) hem kömek edip biler.

2

2. Dykyzlygy ýeňilleşdirýär

Nemlendirijiler köplenç bäbekleri we ýaş çagalary bolan ene-atalar üçin, esasanam kiçijik burny bilen göreşýän bolsa, meşhur önümdir.Howa esasanam gury bolsa, çagalarda ulular bilen deňeşdirilende has dar bolan burun geçelgelerini guradyp biler - dykyzlyga sebäp bolýan artykmaç mukam önümçiligini döredip biler.Nemlendiriji muny ýeňilleşdirip biler we islendik ene-atanyň bilişi ýaly, çagaňyzy ýa-da çagaňyzy burnuny sokmaga synanyşmakdan has aňsat çözgütdir.Eger siz ýa-da çagalaryňyz burnundaky gury gyjyndyrmalar sebäpli döräp bilýän burun damarlary bilen yzygiderli göreşýän bolsaňyz, nemlendirijiden hem rahatlyk alyp bilersiňiz.

87111

3. Horlamagy azaldýar

Olaryň şowhunly horlanmagy sebäpli sizi ukyda saklaýan ýoldaşyňyz barmy?Eger dyknyşyk sebäpli ýüze çykan bolsa, nemlendiriji kömek edip biler, sebäbi bokurdagy we burun geçişlerini nemlendirer, gurak ýa-da dykylan bolmagy mümkin.Rememberöne ýadyňyzdan çykarmaň, horlanmak dürli kynçylyklar sebäpli döräp biler, aşa semremek, ukusyzlyk ýa-da çilim çekmek, şonuň üçin nemlendiriji kömek edip bilse-de, bu bejerginiň hemmesi däl.

5

4. Dümew wiruslarynyň ýaýramagyny azaltmaga kömek edýär

Wiruslaryň howada ýaýramak ukybyny pes çyglylyk tapyldy.ABŞ-nyň Zähmet howpsuzlygy we saglyk instituty (NIOSH) we Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleri (CDC) öz içine alýan ABŞ barlaghanalarynyň topary tarapyndan geçirilen gözleg, ýokary çyglylygyň ýokançlyk derejesini peseldip biljekdigini ýüze çykardy.Gözleg, içerdäki çyglylygyň derejesi 23% -den pes bolsa, gripp ýokançlygynyň - dem alyş damjalary arkaly başgalara ýokaşmak ukybynyň 70% bilen 77% aralygyndadygyny ýüze çykardy.Şeýle-de bolsa, çyglylyk 43% -den ýokary saklansa, ýokançlyk derejesi has pesdir - 14% bilen 22% arasynda.Şeýle-de bolsa, çyglylygyň ýokarlanmagy ähli wirus bölejikleriniň ýaýramagynyň öňüni alyp bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.Howa arkaly ýüze çykýan wiruslar üçin hemişe Kowid döwründäki saglyk habarlaryny ýatda saklamaly, bir üsgülewigi ýa-da asmany dokumada tutmaly, elleriňizi yzygiderli ýuwuň we otaglary şemalladyň, esasanam köp adam ýygnanýan wagtyňyz.

834310

5. Öý öýleriňizi bagtly saklaýar

Öý aýlaryňyzyň gyş aýlarynda birneme goňur we çalaja bolup başlandygyny görseňiz, olaryň guramagynyň sebäbi bolup biler.Gurnamak anemlendirijiösümlikleriňizi ýygy-ýygydan suwarmagy ýatdan çykarman, zerur çyglylyk bilen üpjün etmegiň gowy usuly bolup biler.Şonuň ýaly-da, käwagt agaçdan ýasalan mebeller içindäki çatryklary döredip biler, sebäbi merkezi ýyladyş otagyň çyglylygyny peseldýär.Muny ýeňilleşdirmek üçin ýumşak duman kömek edip bilerdi.Artykmaç çyglylygyň agaç mebellerine hem ýaramaz täsir edip biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.Enjamyňyzy agaç stoluň üstünde goýýan bolsaňyz, islendik damjanyň ýa-da dökülmäniň suw belliginden çykmazlygy üçin seresap bolmaly.

8

 

 

 


Iş wagty: Noýabr-23-2022