Nemlendiriji we ysly diffuzeri nädip dogry ulanmaly?

Thenemlendirijiler we hoşboý ys berijilerdürli modelleriň we bazardaky bahalaryň deň däl.Nemlendirijiler we hoşboý ys berijiler satyn alnanda, resmi kanallar arkaly resmi öndürijilerden önüm satyn almaga synanyşmaly we hil barlag şahadatnamasynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlamaly.

871023

Nemlendiriji ulanylanda, suwuň howpsuzlygyna üns beriň, suwy ýygy-ýygydan çalşyň we nemlendirijini yzygiderli arassalaň.Arassa suw bilen arassalaň we dezinfeksiýa we bakterisid ýaly himiki önümleri goşmaň.

 
Nemlendirijä kran suwuny goşmaň.Gaýnadylan suw ýa-da arassalanan suw goşmak has gowudyr, sebäbi kran suwunda minerallar, mikroorganizmler we akartma tozy bar.

 

Minerallar nemlendirijide bugarmak enjamyna zeper ýetirip biler, kran suwundaky akartma tozy suwuň bugarmagy bilen öýüň her burçuna düşüp, mebelleri “ak poroşok” bilen örtüp biler.

 
Suwuň bugarmagy bilen, töweregindäki howanemlendiriji ýa-da hoşboý ys berijiçyglydyr, şonuň üçin çyglylygy zaýalanmazlyk üçin nemlendirijini telewizoryň we beýleki durmuş enjamlarynyň ýanynda goýmaň.

微 信 图片 _20220907134949_ 副本

Nemlendiriji aromaterapiýa enjamyndan tapawutlanýar.Suw çüýşesine islendik goşundy goşmak düýbünden gadagan.Köp adamlar sowuklamanyň öňüni almak üçin nemlendirijä ak sirke goşmak we immuniteti ýokarlandyrmak üçin wirusa garşy agyz suwuklygy goşmak ýaly käbir “halk bejeriş usullaryny” ulanmagy halaýarlar.Munuň ýaly “halk bejeriş serişdeleri” ýa-da “ownuk hileler” ynam bilen kabul edilip bilner.Dem alyş ýollarynyň keselleriniň öňüni almazlar, ýöne dürli dem alyş kesellerini döreder we nemlendirijiniň hyzmat möhletini gysgaldar, sebäbi olar poslama garşy däldir.

 

 

Otag gyşda birneme gurak bolsa-da, nemlendiriji ýa-da hoşboý ys berijilere aşa bil baglap bilmersiňiz.Dogry ýol, öýde gigrometri enjamlaşdyrmak we nemlendirijini ýa-da ys diffuzoryny açmak kararyna gelmekiçerdäki çyglylykiçerdäki çyglylygy belli bir aralykda saklamak.


Iş wagty: Dekabr-02-2022