Gyş günlerinde Flame Aroma diffuzorlarynyň berk maslahaty!

Güýçli maslahat Flame Aroma diffuzerigyş günlerinde!

 

Gyş gelende, daşarda howa sowuk bolýar.Şonuň üçin bu wagta çenli özüňizi ýyly duýmak üçin ýalyn ysly diffueri açyp bilersiňiz.

871110

Oňa alawly ys diffuzeri diýýäris, bu hakyky alaw däl!Barmaklaryňyza zyýan bermez.Diňe duman!Käbir efir ýagy bolsa suw çüýşesini girizýär.Ttowuk alawyň diffuzoryny açyň we derrew öýüňizde, ofisiňizde gaty gowy ysdan lezzet alarsyňyz!

Näme üçin indi synap görmeli däl?Saýlamak üçin dürli alaw ysly diffuzorlaryň dürli dizaýny we suw çüýşeleri bar!

  • [Döwrebaplaşdyrylan Flame Aroma Diffuser] Köne model bilen deňeşdirilende has aşaky RGB atmosfera çyralary we wagt funksiýalary bar we dürli reňkler erkin saýlanyp bilner.Uzakdan dolandyrmak 10M aralygynda ähli funksiýalary aňsatlyk bilen üýtgedip biler (päsgelçilik ýok).
  • 火焰 香薰 机 扁 7
  • [Ultra-ýuwaş] 20dB ýalyn aromaterapiýa enjamy, ukyňyzy has amatly we hoşboý ysly etmek üçin halaýan efir ýaglaryňyz bilen ukynyň hiline täsir etmek barada alada etmeli däl.
  • Suwsyz awtomatiki öçürmekYnam bilen ulanyp boljak önüm, aromaterapiýa nemlendirijisinde gurlan akylly gorag çipi bar, enjamyňyza zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin suw ýetmezçiligi awtomatiki işlemegini bes eder.Dynç alyň we durmuşdan lezzet alyň.
  • fotobank
  • ]Iň oňat hyzmat ediş effektini gazanmak üçin suwdaky hapalar sebäpli ýüze çykýan funksional zeperlerden gaça durmak üçin arassa suw sanjym ediň.

871021

Bellik: Elektrik wilkaly önümler her ýurtda ulanmak üçin niýetlenendir.Rozetkalar we naprýa .eniýe halkara derejesinde tapawutlanýar we bu önüm barmaly ýeriňizde ulanmak üçin adapter ýa-da öwrüjini talap edip biler.Satyn almazdan ozal laýyklygyny barlaň.


Iş wagty: 07-2022-nji dekabry