Ysly diffuzor üçin haýsy efir ýaglary ulanylýar

Has amatly öý gurşawyny döretmek üçin köp adam satyn almagy saýlarysly diffuzorjaýy ýeňil atyr atmosferasynda saklamak.Şeýle-de bolsa, köp adamlar köplenç hoşboý diffuzor satyn alýardylar, ýöne köplenç nädip satyn almalydygyny bilenokdylararomaterapiýa efir ýagy.

Aromaterapiýa enjamy bilen haýsy efir ýaglaryny ulanmaly?Indiki, size jogap bereliň.

Aromaterapiýa maşynynda köplenç ulanylýan efir ýagy bir ýa-da birleşme bolup biler.

1. efereke efir ýagy: Ösümlikleriň ýeke-täk mazmuny hoşboý böleklerden alynýar.Singleeke efir ýagy hökmünde alynmazdan ozal dermanlyk ösümlik bolmaly.Efir ýagy adatça ösümlik ady ýa-da ösümlik böleginiň ady bilen atlandyrylýar.Singleeke efir ýagy bu ösümligiň güýçli ysyna eýedir we aýratyn täsirliligine we şahsyýet aýratynlyklaryna eýedir.