Howa arassalaýjy

 • USB Portable Mini Car Air Purifier With Negative Ion Freshener

  Ativearamaz Ion Freshener bilen USB Portable Mini Awtoulag Arassalaýjy

  Ativearamaz ionlar tebigatda hemme ýerde bar we tebigy şarlawuklaryň, tokaýlaryň, topragyň, tupanlaryň elektrolitiki reaksiýasy bilen döredilýär. Häzirki wagtda negatiw ionlar saglygy goraýyşda we howany arassalamakda giňden ulanylýar. Tozany, tüssäni, galyndylary, polenleri azaldyň, şeýlelik bilen töweregiňizdäki howany arassalaň. Metabolizmi ýokarlandyrmak adam bedeniniň immunitetini güýçlendirýär.

  • DC-4222
  • OEM
 • Home Air Ozonizer Air Purifier Deodorizer Ozone Ionizer Generator Sterilization

  Öý howa ozonizator howa arassalaýjy dezodorizator ozon ionizator generator sterilizasiýasy

  Sterilizasiýa we ysy ýok etmek.
  Vanna, aşhana, ýatylýan otag we ş.m. üçin ozon sterilizasiýasy
  Howany, esasanam hammamy arassalamak üçin ajaýyp.
  LED displeý we wagt funksiýasy bilen.
  Hajathana dezinfeksiýa enjamy antibakteriýalar we sterilizasiýa üçin niýetlenendir.
  Howadaky galyndylaryň 90% -den gowragyny we e ýaly zyýanly bakteriýalary öldürmek. coli.
  Tüsse we köpçülikleýin tozany aýyrmak üçin.
  Öý, ýapyk, hammam, hajathana, ofis, myhmanhana, aşhana, restoran, lukmançylyk, hassahana, senagat we ş.m.

  • DC-4223
  • OEM
 • DC-4000 Air Cleaner Car Air Purifier Office Use Air Freshener Home Decoration

  DC-4000 Howany arassalaýjy awtoulag howany arassalaýjy edara howa sowadyjy öý bezegini ulanyň

  howa arassalaýjy awtoulag howany arassalaýjy Ofis howa sowadyjy öý bezegi ulanýar

  • DC-4000
  • OEM
 • Portable Fans USB Rechargeable Neckband Sport Fan Lazy Neck Hanging with Lanyard

  Göçme janköýerler USB gaýtadan zarýad berilýän boýun boýun sport janköýeri, Lanyard bilen asylan ýalta boýun

  Moda dizaýny, uly göwrümli batareýa we köp funksiýaly
  Bu elde göterilýän göçme janköýer, monjuk muşdagy, stol fanaty we güýç banky. Gündelik durmuşyňyzda amatlylygy hödürleýän kiçi göwrümli, ýöne köp funksiýaly.

  • DC-3553
  • OEM
 • Air Purifier Necklace Negative Ion Generator Portable USB Personal Air Freshener

  Howa arassalaýjy monjuk negatiw Ion generatory göçme USB şahsy howa sowadyjy

  Şahsy geýip bolýan howa arassalaýjy, howany islän wagtyňyz täzeläp biler. Ony boýnuňyza, sumkaňyza, eliňize ýa-da nirä çeňňek edip bilersiňiz, moda bezegi ýaly ajaýyp. Howa arassalaýjysyny öz stendi ýaly stoluňyza goýup bilersiňiz.

  • DC-4226
  • OEM
 • Mini Ozone Generator Air Purifier USB Rechargeable

  Mini Ozon generator howa arassalaýjy USB zarýad beriji

  Sterilizasiýa: Eserichia coli, aerugin pseudomonas, iýmit, gök önüm we miwelerdäki aureat stafilokoklaryň 95% -ini öldürmek we galan gök önümleriň we miweleriň pestisidlerini ýok etmek üçin ozon döredip biler.
  Geň ysy aýyrmak: Her dürli geň ys çykarýan basyş kislorod bakteriýalaryny çalt aýyryp biler, geň ysyň döremeginiň öňüni alar.
  Gorap saklamak: gök önümler we miwelerdäki mikroblary öldürmek bilen metabolizma prosesini azaldyp biler we iýmitiň, gök önümleriň we miweleriň dynç alýan wagtyny gijikdirip biler.
  Akyl gözegçiligi: Gurlan mikro CPU dolandyryşy, 30 minut yzygiderli işlänsoň awtomatik tegelek
  Öýde, çadyrda, hajathanada, aýakgap şkafynda, hassahanada we ş.m. giňden ulanylýar.

  • DC-4224
  • OEM
 • Household Spray Bottle Machine Water and Salt Electrolyzer Container

  Öý spreý çüýşesi maşyn suwy we duz elektrolizeri konteýner

  1. Suw öndüriji maşyn sagdyn we antibakterial suwuklyk döretmek üçin bary-ýogy 8 minut wagt alýar.
  2. Pes konsentrasiýa ulanmak usuly: 300ml suw + 10g duz, 8 minut elektroliz, konsentrasiýasy takmynan: 400mg / L
  Adaty konsentrasiýa usuly: 300ml suw + 15g duz, 8 minut elektroliz, konsentrasiýasy takmynan 700mg / L
  Concentokary konsentrasiýa ulanmak usuly: 300ml suw + 22.5g duz, 8 minut elektroliz, konsentrasiýasy takmynan 1000mg / L

  • DC-B015
  • OEM
 • Personal Portable Cooler AC Air Conditioner unit Air Fan Humidifier Purifier

  Şahsy göçme sowadyjy AC kondisioner bölümi Howa fan nemlendiriji arassalaýjy

  Buz gutusy bilen enjamlaşdyrylan, buz gutusyna suw goşuň we buz kublaryna doňmak üçin holodilnikde goýuň. Soňra aýazdan lezzet almak üçin buz kublaryny çykaryň we buz saklaýan gapda goýuň. (Çygly perdäni we buz gutusyny holodilnikde goýsaňyz, sowatmagyň täsiri has aýdyň bolýar.)

  • DC-3537
  • OEM