Gimalaý duz çyrasy çüýşesi, Tebigy kristal bölekleri, Dimmer şnury we Pakistandan nusgawy agaç bazasy Premium hil hakykylygy

Gysga düşündiriş:

 • Duzly kristal bölekler bilen HIMALAYAN BOWL: Spantikiň Gimalaý duzy çyra çüýşesi, duz kristal bölekleri bilen elde ýasalan we SALT senetçiliginiň iň gowy ýeri hökmünde tanalýan Pakistanda Gimalaý daglarynyň duz kristallaryndan elde ýasalan.
 • PEENDALARY WE TERJIMEÇILIK Howasy: Gimalaý gaýasy Duz çyrasynyň jam görnüşi ýaşaýyş ýerleriňiziň ion deňagramlylygyny ýokarlandyrýar.Bu täsin duz kristal lampalarynyň tebigy aýratynlyklaryndan lezzet alyň.Gimalaý çyrasy ýakylanda ýumşak amber öwüsýär, gyzdyrylan gaýa himalaýan duzy negatiw ionlary çykarýar.Tebigy ionlaşdyrylan howa, gijelerine has gowy uklamaga kömek edýän köşeşdiriji we köşeşdiriji täsir döredýär.
 • ECörite içerki dizaýn tejribe berýär: Gimalaý duz çyralary öýüňize, işiňize, dükanyňyza ýa-da dynç alşyňyza owadan we rahat atmosfera berýär.Diňe keýpiňi ýokarlandyrmaga kömek etmän, onuň ýalpyldawuk daş-töweregi aýratyn içerki dizaýn tejribesini berýär.Hemmesi ajaýyp wizual duýgy bilen deňagramly, stres däl, zarýad beriji pursatda myhmanlary we dostlary gujaklaýar.
 • GYSGAÇA Kepillik we HASSLE-MUGT Gaýtarmalar: Biziň maksadymyz size ýokary hilli Gimalaý duz çyralaryny bermek.Haýsydyr bir mesele bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, size GYSGAÇA Kepillik we HASSLE-MUGT Gaýtarmalar hödürleýäris.Müşderiler birinji ýerde durýarlar.Önümlerimiziň arkasynda durýarys we müşderilerimizi diňleýäris.Bu önümden doly kanagatlanarsyňyz we soragyňyz bar bolsa hemişe biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

KOMPANI .A

Hakyky duz çyrasy üçin howsala düşýärsiňizmi ýa-da umytsyzmy?

Duz çyrasy ot çüýşesi, gülgüne Gimalaý gaýasy duzundan ýasalan 100% hakyky.Hakyky Gimalaý duzy Pakistandaky Khewra duz käninden gelýär.El bilen ýasalan Gimalaý duz çyrasy ojak Pakistanda ussatlyk bilen elde oýulýar, Gimalaý gaýasynyň duzunda E12 25 watt akkor lampa bilen öçürilip bilinýän sim bar.

Ot çüýşesi duz çyrasy ýakylanda, ilkinji şöhle, bir bölegi gün ýaşmagy, bir bölegi eredilen lava diýlip atlandyrylýan zady berýär, bu görýänleriň hemmesini özüne çekýän ýagtylyk çeşmesini döredýär.

DÜZGÜN ÇYRYNYIR IRANGYN GÖRNÜŞLERI WE GÖRNÜŞLERI

41KDkMbyUjL._AC_

Bukjanyň mazmuny

Gutyda näme bar?
 • 1X Gimalaý duz çyrasy ot çüýşesi
 • 1X metal lampa gorag çyrasy kafesi (öňünden gurlan)
 • 1X Agaç bazasy (öňünden gurlan)
 • 1X 6 aýak ýüpi
 • 1X Inline Dimmer Switch
 • 1X E12 eýesi
 • Haryt gollanmasy

Bu nähili işleýär

Käse duz çyrasy E12 rozetka akkor lampasy, Dimmer wyklýuçateli we 6 metrlik elektrik şnury we ýalpyldawuk agaç bazasy bilen gelýär.

Şeýle hem önümi dolandyrmak we goldamak barada jikme-jik önüm gollanmasyny okap bilersiňiz.

Çekiň we gidiň

Çyra ýakylmasa, duz çyrasyny ýakmak üçin garaňky wyklýuçateli aýlaň.Ölçegli wyklýuçatel ajaýyp öwüşgin almak üçin ýagtylygy dolandyrmaga kömek edýär.

Bu duz çyrasy 2-3 tokly duz gaýasy we 25 watt lampa bilen gelýär.

Lampany goramak üçin metal lampa goragçysy öňünden oturdyldy.

Gutyda takmynan 2 to3 dýuýmlyk Gimalaý duz böleklerini alarsyňyz.Bu bölekleriň hemmesini demir lampa garawulynyň töwereginde tertipläp, arzuw durmuşyňyzdan lezzet alarsyňyz.

PAKISTANDA öndürilen, PAKISTANDAKY KEWRA SALT MINASYNDAN AWTENTIK SALT ÇYRY

31d0f7f5-6833-4607-b09c-1694ed7d8b0a .__ CR0,0,659,659_PT0_SX220_V1 ___ b6ef95ae-7f28-45c8-942a-48394dc37982 .__ CR0,0,220,220_PT0_SX220_V1 ___ e8b97467-e398-4c59-8896-323c0eeecb19 .__ CR169,0,1331,1331_PT0_SX220_V1 ___ 12b3264c-e67f-47c0-b829-043c3098cdf1 .__ CR0,0,660,660_PT0_SX220_V1 ___

PAKISTANDAN SALT ÇYRYNYIR IRANGY BOWLY

Hakyky Gimalaý duzy, Pakistanyň Penjap sebitiniň Gimalaý daglaryndan gözbaş alýar, gazylyp alnanda ýa-da lampa ýasamak üçin el bilen oýulýar.

Gülgüne we mämişi reňkler ajaýyp öwüsýän ajaýyp tebigy gün.Hakyky duz çyrasy çyglylyga sezewar bolanda käbir “derlemäge” ýykgyn edýär, sebäbi duz tebigy gigroskopiki (çyglylygy özüne çekýär).

Olaryň gülgüne öwüşgini, kimdir birini çuňňur dynç almaga we has aňly giňişlige geçmäge kömek edip biler.Tebigy düzümi, üstesine-de, beden üçin täsinlikler döredýär öýdülýär.

ULY HANDMADE CRAFT SALT LAMP IŞI

Bu ajaýyp duz çyrasyny döredýän pakistanly senetçiler öz hünärlerine buýsanýarlar we duz kristalynyň tebigy gözelligini görkezmek üçin her çyrany el bilen kesýärler.

Hünärmenlerimiz, duz çyralarymyzyň ýokary hilli ussatlygy bolsa, birinden beýlekisine geçip, öz nesillerini kämilleşdirdiler.

El bilen ýasalan önüm hiç haçan takyk köpeldilip bilinmez, her täze ýasalan önüm öňküsinden hemişe tapawutlanýar.

ÇALKLAR METAL BULB GUARD ÇYRYJY ÇAP

Hakyky we tebigy Gimalaý duz çyralary ýyly we ýumşak öwüşgin çaýmaly.Gimalaý duz çyrasy öýüňiz üçin organiki we özüne çekiji bezegdir.Gimalaý hrustal gaýa lampalary ajaýyp amberleri bilen ýatylýan otag bezeglerine, öý bezegi, öý koridory, ýatylýan otaglar üçin iň oňat bezeg çyralaryna ylahy sazlaşyk getirýär.Duz stolunyň çyrasy size täjirçilik ofisinde we kompýuter stollarynda, ýatylýan otagyň bezeginde, surat otagynda, dynç alyş atmosferasyny döretmek isleýän başga bir ýeriňizde hyzmat edýär.

IOS GOWY Gijeki ÇYK AMBER GLOW

Gimalaý duz lampasynda bu lampalara açyk gülgüne, goýy mämişi reňkini berýän yz minerallary hem bar.Olaryň gülgüne öwüşgini, kimdir birini çuňňur dynç almaga we has aňly giňişlige geçmäge kömek edip biler.bu duz çyrasy öýüňizi derrew öz spa mekanyna öwrüp bilýän ajaýyp öwüşgin berýär.Diňe keýpiňize laýyk ýagtylygy sazlamak üçin çyrany basyň.Duz çyralary açyk gülgüne açyk mämişi reňkde - hakyky görkezijilerinde bolýar.


 • Öňki:
 • Indiki: